История

Преди откриване на ОДЗ, още преди 9 септември 1944г. Общината е откривала летни детски забавачки с цел – сигурността на децата и спокойствието на родителите. Учителките тогава са били Керанка Гачевска и Елка Николова.

След 9 септември 1944г. детската градина се е помещавала в къщата на Домусчиите, а след това – в НУ „Народни будители“.

През 1967г. в село Дойренци се открива ОДЗ „Здравец“ за децата от 3 до 7 години. Сградата е построена с едно крило, с две занимални и спални. Персоналът е наброявал 9 броя: 1 брой директор, 4 броя учители, 1 брой домакин, 2 чистачки и 1 брой готвач. 

На 25 февруари 1974г. в село Александрово се открива ОДЗ (Обединено детско заведение) за децата от една до шест години. Сградата е построена с две крила, с две занимални и спални за децата от 3 до 7 години.

На длъжността директор е назначена Иванка Ангелова Черкезова и отговорник за яслата – медицинската сестра Ценка Ненова Тутекова. В яслата е работила и медицинската сестра Лила Черкезова.

Първите учители са: Мария Гатева, Павлина Вълева, Галина Денчева, Тотка Минкова, Живка Цветанова, Поля Борисова, Дияна Боева, Румяна Колева Генова и Милка Нейкова. По- късно са постъпили Маргарита Вълева и Стефка Ив. Василева.

Главен готвач на детската градина е била Недка Кръстева, а за яслата – Иванка Генова Стоянова и Мариана Денчева Панева.

Длъжността домакин е заемала Иванка Д. Нанкова.

Поради намаляване броя на децата през 1977г. за директор с група е назначена Мария Гатева Христова. След смяна на местоживеенето й, на нейно място е назначена Диляна Тод. Баева.

От 1982г. за директор на ОДЗ без група е назначена Надка Георгиева Шанкова, а след пенсионирането й за кратко е била Павлина Вълева.

Периодът 1984г. до 1997г. е времето, когато ОДЗ работи с пълен капацитет деца. Персоналът наброява 32 души, а средната посещаемост е 102 деца.

През 1992г. ОДЗ е наименувано „Здравец“.

Надка Шанкова е била 20 години директор без група и е носител на орден „Кирил и Методий III степен. След пенсионирането й настъпилите демократични промени, обликът на ОДЗ „Здравец“ се промени. Посещаемостта драстично намалява и се сведе до една градинска и една яслена група.

През 2002г. на длъжността директор е назначена Цветелинка Кунева Вълева.

През 2009г. е започнало да се извозват деца от с. Чавдарци, тъй като е нямало детската градина там.

През 2012г. на длъжността директор е назначена Маринела Дикова Височкова. 

През 2013г. ДГ „Пролет“, с. Йоглав и ОДЗ „Кокиче“, с. Дойренци стават филиали на ОДЗ „Здравец“, с. Александрово.

През  2014г. ДГ „Пролет“, с. Йоглав е затворена, ОДЗ „Кокиче“, с. Дойренци става седалище, а ОДЗ „Здравец“, с. Александрово филиал към нея.

През 2017г. ОДЗ „Кокиче“, с. Дойренци се преименува на ДГ „Кокиче“, с. Дойренци и ОДЗ „Здравец“, с. Александрово е преименувано на ДГ „Кокиче“, с. Александрово и става изнеса група към ДГ „Кокиче“, с. Дойренци.

През 2019г. на длъжността директор е назначена Диянка Петкова Гатева.

През 2020г. на длъжността директор е назначена Радинка Николова Дочева.

През 2021г. на длъжността директор е назначена за кратко Малинка Петрова Димитрова

От 15.09.2021г. на длъжността директор е назначена Стефани Иванова Васкова.

За учебната 2021/2022г.:

ДГ „Кокиче“, с. Дойренци е с една разновъзрастова група – от 2 до 6 годишна възраст с 24 броя деца и персонала наброява 4 човека, на длъжност: 1 брой ст. учител, 1 брой учител, 1бр. пом. възпитател и ½ готвач и ½ пом. възпитател. ДГ „Кокиче“, с. Александрово е с една разновъзрастова група – от 2 до 4 годишна възраст с 18 броя деца и една разновъзрастова група от 5 до 6 годишна възраст с 16 броя деца, а персонала наброява 7 човека: 1 брой гл. счетоводител, 1 брой ЗАС, 2 броя ст. учители, 1 брой учител, ½ готвач и ½ пом. възпитател и 1 брой работник поддръжка сгради.

В ДГ „Кокиче“, с. Дойренци – изнесени групи с. Александрово персоналът наброява 13 човека общо: 1 брой директор, 1 брой гл. счетоводител, 3 броя ст. учители, 2 броя учители, 1 брой ЗАС, 1 брой пом. възпитател, 2 броя ½ готвач и ½ пом. възпитател, 1 брой работник поддръжка сгради и 1 брой медицински фелшър, назначено от Община Ловеч.

За учебната 2022/2023г.

ДГ „Кокиче“, с. Дойренци е с една разновъзрастова група – от 2 до 6 годишна възраст с 20 броя деца и персонала наброява 4 човека, на длъжност: 1 брой ст. учител, 1 брой учител, 1бр. пом. възпитател и ½ готвач и ½ пом. възпитател. ДГ „Кокиче“, с. Александрово е с една разновъзрастова група – от 2 до 6 годишна възраст с 28 броя деца,  персонала наброява 6 човека: 1 брой гл. счетоводител, 1 брой ЗАС, 1 брой ст. учител, 1 брой учител, ½ готвач и ½ пом. възпитател и 1 брой работник поддръжка сгради.

В ДГ „Кокиче“, с. Дойренци – изнесена група с. Александрово персоналът наброява 12 човека общо: 1 брой директор, 1 брой гл. счетоводител, 2 броя ст. учители, 2 броя учители, 1 брой ЗАС, 1 брой пом. възпитател, 2 броя ½ готвач и ½ пом. възпитател, 1 брой работник поддръжка сгради и 1 брой медицински фелшър, назначено от Община Ловеч.

Контакти

Детска градина „Кокиче“

Адрес: с. Дойренци, п.к. 5550, ул. „Патриарх Евтимий“ № 7

Тел: 0877627586

e-mail: info-1101309@edu.mon.bg

Полезни връзки

МОН: http://mon.bg/

Общ. Ловеч: https://www.lovech.bg/bg/

РУО Ловеч: https://ruo-lovech.bg/

Закрила на детето: https://sacp.government.bg/